Miljö & kvalité


Sandblads Elektriska AB arbetar målmedvetet med verksamhetsutvecklingen i vår strävan att tillfredställa kundens behov och förbättra konkurrenskraften.
Detta medför en medvetenhet och utgör samtidigt ett styrmedel för att minska vår miljöpåverkan samt att skapa ett engagemang i hela kedjan från underleverantör, genom produktionskedjan och slutlig hantering av avfall och restprodukter.

Våra kunder har på ett positivt sätt drivit på och präglat utformningen av vårt miljö och kvalitets arbete och detta kommer även fortsättningsvis att vara vår ledsagare i vår framtida utveckling. Företagets målsättning är att genom EIO-Q engagera all personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbeten utförs enligt vår policy och därmed lever upp till beställarens önskemål samt gällande föreskrifter och krav.

Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar skall fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under processen.

Kvalitets- och miljöanvarig
Morgan Sandblad


Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistelösning. Allmänna reklamationsnämden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekomendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Almänna reklamationsnämden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se