Rot-avdraget


From 1 januari 2016 är det nya regler kring ROT-avdraget.

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.
Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.
Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.
Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i, se vidare Skatteverkets meddelande 2010:2 avsnitt 7.2.

Läs mer här.